UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA
„XXVI Simpozij infektologa BiH sa međunarodnim učešćem“

SLANJE SAŽETAKA VIŠE NIJE MOGUĆE


Krajnji rok za slanje sažetaka je bio 16.09.2022. godine do 08:00h
Autori će biti obavješteni o prihvatanju sažetaka i formatu prezentiranja najkasnije do 19.09.2022. godine.

 

 

Upute za pisanje sažetka jednake su za pisanje na jezicima naroda u BiH (B/H/S) i engleskom jeziku. Sažetak je potrebno napisati na oba jezika.

Sažetak treba biti sažeti, jasan i tačan prikaz rada.

Treba izbjegavati upotrebu skraćenica, a ne spominjati slike i tabele.

Sažetak se piše u prošlom vremenu.

Osim po naslovu, naučni radnici često pretražuju literaturu i po sažetku tako da je u sažetak važno staviti najvažnije rezultate i poruke rada.

Sažetak se obično sastoji od ovih elemenata:

• Originalni i stručni rad: Uvod, cilj, materijal i metode, rezultati, zaključak, ključne riječi

(najviše 5) • Prikaz slučaja: Uvod, cilj, prikaz slučaja, zaključak, ključne riječi (najviše 5) Priprema teksta • Pismo: latinica, jednostruki prored, font Times New Roman, normal, veličina 12, obostrano poravnanje • Sažetak mora da sadrži slijedeće dijelove: Naslov, podatke o autoru/ima, tekst sažetka, e-mail adresu kontakt osobe. Obavzeno sažetke slati u dostavljenom obrascu! • Maksimalna dužina sažetka: 300 riječi Priprema sažetka: • Naslov sažetka: Prvo veliko slovo, cio naslov bold, veličina 14, maksimalni broj riječi: 15 • Autori: Prezime i prvo slovo imena za svakog autora ponaosob; boldirati ime autora koji prezentuje rad; afilijacije napisati redoslijedom kako su navedena imena.

Pored imena obilježiti broj (superscript), a potom navesti ime institucije iz koje autori dolaze.

Za korespondirajućeg autora navesti i e-mail adresu.

Originalni sažeci neće biti lektorisani, za jezičku i gramatičku ispravnost sažetaka na maternjem kao i na engleskom jeziku odgovara/ju autor/i.

Svaka jezička, gramatička ili naučna greška će biti objavljena, ukoliko je autori ne otklone!

U slučaju prihvaćanja rada Naučni odbor će donijeti odluku o formi prezentiranja: oralna ili poster prezentacija.

OBRAZAC ZA PISANJE SAŽETKA

Naslov rada:

Autor/i :

Ustanova/e:

Adresa autora:

Država:

E-mail:

Uvod

Cilj

Materijal i metode

Rezultati

Zaključak

Ključne riječi