0-02-05-dbc3ba1507f5e2f61295e2d2fb85524049e7df107f336f5f3eaa445274ca6b84_4b047adae34f598e

Prof. dr Rusmir Baljić

Rođen je u Stocu 1977.godine gdje je završio Osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Mostaru a Medicinski fakultet u Sarajevu 2004.godine. Od 2011.godine radi kao specijalista infektolog u Klinici za infektivne bolesti KCU Sarajevo. Magistarski rad odbranio je 2016.godine a doktorsku disertaciju 2016. godine. U zvanje docenta na predmetu „Infektivne bolesti“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu biran je 2017.godine a u zvanje vanrednog profesora 2021.godine. Počasno zvanje „Primarijus“ dodjeljeno mu je 2022.godine. Trenutno je na subspecijalizaciji iz gastroenterohepatologije. Autor je i koautor 38 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, koji su ukupno citirani više od 260 puta. Redovan je učesnik domaćih i inostranih stručnih skupova, sa fokusom na gastrointestinalne infekcije i antimikrobnu rezistenciju. Urednik je udžbenika „Infektivne bolesti“ koji je izašao iz štampe 2022.godine. Trenutno je šef Klinike za infektivne bolesti KCU Sarajevo i šef Katedre na predmetu „Infektivne bolesti“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Doc.dr Refet Gojak

Rođen je u Gojakovićima, Prijepolje, R.Srbija 1974. godine .U Prijepolju je završio osnovno obrazovanje i gimnaziju. Studije medicine upisao u Nišu, a završio u Sarajevu 2003 godine. Od 2006. godine je uposlenik KCU Sarajevo, Klinike za infektivne bolesti gdje završava i specijalizaciju 2011. godine. Doktorirao na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, na temi „ Značaj CD4/CD8 količnika i CRP-a u praćenju kardiovaskularnog rizika kod HIV pozitivnih ispitanika tokom cART terapije“ 2019.godine, a od 2020. godine u zvanju Docent na Univerzitetu u Sarajevu.Predavač u zvanju docenta na dva fakulteta, Medicinskom fakultetu na predmetima „Infektologija“ i „Znastveno istraživački rad 2“ i Fakultetu zdravstvenih studija na predmetu „Primjenjena infektologija u sanitarnom inžinjerstvu“. Trenutno na subspecijalizaciji iz Gastroenterohepatologije.

Dr.sc.med Belma Gazibera

Rođena je u Visokom 1971. Godine gdje je završila Osnovnu i srednju ekonomsko-komercijalnu školu a Medicinski fakultet u Sarajevu 2002. Godine. Od 2010. Godine radi kao specijalista infektolog u Klinici za infektivne bolesti KCU Sarajevo. Magistrirala 2013. godine a doktorsku disertaciju odbranila 2021. godine. Počasno zvanje „Primarijus“ dodijeljeno joj je 2021. Godine. Na katedri za infektivne bolesti uključena je u svojstvu „Istaknutog stručnjaka iz prakse“. Član je stručne komisije Naučnog tima Kongresa studenata medicine (SaMED) kao recenzent od 2019. godine. Učestvuje kao dodijeljeni komentor specijalizantima. Autor je i koautor 30 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Redovna je učesnica domaćih i inostranih skupova s fokusom na neuroinfektivne bolesti i Covid 19.

Mr.sc.dr.med Meliha Hadžović – Čengić

Rođena je 1974. godine u Sarajevu, gdje je završila Osnovnu školu i Prvu gimnaziju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu maja 2001. godine, sa prosječnom ocjenom 9,45. Od oktobra 2002. godine zaposlena je na Infektivnoj klinici u Sarajevu prvo u svojstvu ljekar-sekundarac, potom specijalizant, gdje i danas radi kao infektolog na Odjelu Intenzivne njege. Postdiplomski studij završila je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu-smjer Kliničke discipline sa prosječnom ocjenom 10. Specijalizirala je infektologiju decembra 2009 godine. Godine 2009. postala je redovan član Evropskog Udruženja infektologa i mikrobiologa (ESCMID). Na Medicinskom fakultetu 2010. godine izabrana je za asistenta na predmetu Infektivne bolesti. Tokom 2010. godine bila aktivan član Komisije za kontrolu Bolničkih infekcija, od kada je i u navedenim hospitalnim timovima. Magistrirala i stekla zvanje magistra medicinskih nauka 2013.godine, a 2014. godine upisala III stepen (Doktoralni studij) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Iste godine izabrana za višeg asistenta na predmetu Infektivne bolesti. Počasno zvanje „Primarius“dodjeljeno joj je 2020 godine. Autor i koautor više radova sa temama iz Infektologije prezeniranim na mnogim stručnim domaćim i internacionalnim skupovima koji tretiraju infektivne bolesti kao i u indeksiranim časopisima.